LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (11/02/2019) – (Mc 6, 53-56) – Mùng 7 Tết Kỷ Hợi 2019.