LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY NĂM LẺ LỄ TRUYỀN TIN – Lễ Trọng (25/3/2019) – (Lc 1, 26-38)