LỜI CHÚA THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN 2019 LỄ TRINH NỮ MARIA, MẸ GIÁO HỘI (10/6/2019) – (Ga 19, 25-34) – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU