LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (17/8/2019) – (Mt 19, 13-15)