LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (08/9/2019) – (Lc 14, 25-33)