LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (15/4/2018) – (Lc 24, 35-48)