Lễ Giỗ Cha Cố Đa Minh VŨ ĐỨC TRIÊM 2.12.1990 – 2.12.2015