GIÁO XỨ TÂN VIỆT: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHÓA II /2020