Giáo xứ Phú Trung: Thường huấn Thừa tác viên Mục vụ Gia đình 2018