Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo xứ Tân Việt, Bác ái Mùa Vọng tại Giáo xứ Bà Râu-giáo phận Nha Trang