Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn : Ta ở cùng với Chúa Giêsu hay chống Chúa Giêsu ?