Đi tìm nhà thiết kế vĩ đại: một cái nhìn về Stephen Hawking