CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2016 TẠI GIÁO XỨ TÂN VIỆT