Chấp nhận khía cạnh thiêng liêng của con người và công cụ để đương đầu với tình trạng bất mãn