CẦU NGUYỆN CHO Bà MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG (BÀ TỊNH)