CA ĐOÀN HALLELUIA VỚI TIẾT MỤC “SAY NOEL” TRONG ĐÊM DIỄN NGUYỆN