6.000 chuỗi Mân Côi được trao tặng cho các gia đình có thành viên bị giết hoặc bị bắt cóc ở Syria