Ngày 27 Tháng Hai Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)