Ngày 31 tháng 7 THÁNH PHÊ-RÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ VÀ EM-MA-NU-EN LÊ VĂN PHỤNG Linh Mục và Câu Họ Tử Đạo