Ngày 01 tháng 8 THÁNH BÊ-NA-ĐÔ VŨ VĂN DUỆ VÀ ĐA-MINH NGUYỄN VĂN HẠNH Linh Mục Tử Đạo