GIÁO XỨ TÂN VIỆT – MỞ KHÓA I – 2016 LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN