Ngày 03 Tháng 08 Vị Ðáng Kính Antôn Margil (1657-1726)