Ngày 2 Tháng 08 Thánh Eusebius ở Vercelli (283?-371)