Ngày 21 tháng 2 THÁNH PHÊ-RÔ ĐA-MI-A-NÔ. Giám mục tiến sĩ