Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 32 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm