Giáo hội tại Đất Thánh cảnh báo việc thay đổi pháp lý của Giêrusalem sẽ gây ra “một sự tổn hại không thể khắc phục được”