ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ : HỒNG ÂN 50 NĂM TẬN HIẾN