Cha Bovati: Giả hình là điều dối trá, không biết phân định