VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC PHÁT BIỂU CÁM ƠN TRONG THÁNH LỄ.