TÌNH TRĂM NĂM (Imprimatur) Sáng tác Sr. Teresa Trình bày Cs. Phương Thảo