THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A 17.05.2020