LEGIO MARIAE VIỆT NAM 70 NĂM: MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (12-13/08 – 09-10/9/2018)