Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ chúc tuổi các vị cao niên