GIÁO XỨ TÂN VIỆT: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ