Giáo Xứ Tân Việt Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Bổn mạng ca đoàn Halleluia.