GIÁO XỨ TÂN VIỆT KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA I – 2020