Giáo xứ Tân Việt: Gia đình Con Đức Mẹ mừng bổn mạng