Giáo xứ Tân Việt: Bầu Ban thường vụ HĐMV nhiệm kỳ 2024- 2028