CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C 09.06.2019