Bài Giảng Thánh Lễ Kỷ Niệm 69 năm Thành Lập Giáo Xứ Tân Việt do Cha Phụ Tá Giuse Nguyên Minh Duy Giảng Lễ