Bài giảng Chúa Nhật XXIX thường niên do cha DaMinh Phạm Duy Linh(SVD) giảng