Thông báo về việc phong chức Phó tế vào ngày 30-05-2017