Với Charis, Canh tân Đặc sủng được mời gọi để thổi bừng Giáo hội