Ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên, từ Jakarta đến toàn thế giới