Từ Verona đến Antananarivo qua Buenos Aires: Tình liên đới đến ba góc của thế giới