Trường ở Utah xin lỗi vì buộc học sinh loại bỏ tro trên trán