Tình thế cấp bách: 7g tối 18/8: Hiệp thông cùng Đền Thánh Đức Mẹ Li Băng cầu cho Sài Gòn và Việt Nam