Tiểu sử cha Matthêu Vũ Khởi Phụng được đọc trong nghi thức nhập quan