TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – HĐMVGX NHIỆM KỲ 2019 – 2023