Thượng hội đồng là gì và tại sao nó lại được thảo luận thường xuyên?